Cesja leasingu w świetle rozliczeń podatkowych

Cesja leasingu w świetle rozliczeń podatkowych

Cesja umowy leasingowej to sytuacja, w której podmiot (na przykład przedsiębiorca) ma zamiar wykupić leasing operacyjny przedmiotu i z tego tytułu wypłaca ustaloną kwotę, by obecny leasingobiorca odstąpił od leasingowania tego przedmiotu.

Bardzo ważny jest fakt, że wypłacana w celu nabycia praw do leasingowania przedmiotu kwota stanowi u poprzedniego leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala, że opłaty zawarte w umowie leasingowej, ponoszone przez leasingobiorcę w czasie obowiązywania umowy z tytułu eksploatowania przedmiotu leasingu, składają się na przychód leasingodawcy i równocześnie koszt uzyskania przychodów leasingobiorcy w sytuacji, gdy:

  • zawierana jest umowa na czas określony wynoszący minimum 40% normalizacyjnego okresu amortyzowania , leasingobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, leasingowanym przedmiotem jest rzecz ruchoma lub wartość niematerialna, dla której jest możliwość dokonania odpisu amortyzacyjnego, a umowa została podpisana na przynajmniej 5 lat,
  • umowa zawarta jest na czas określony, a jedną ze stron jest osoba fizyczna nieposiadająca własnej działalności gospodarczej,
  • suma wszystkich wymienionych w umowie kosztów (już po odliczeniu obowiązującego podatku od towarów i usług) stanowi wartość początkową przedmiotu leasingu w dniu zawarcia umowy lub jest większa, a w sytuacji zawarcia przez leasingodawcę następnej umowy o leasingowanie środka trwałego lub wartości niematerialnych suma kosztów odpowiada co najmniej wartości rynkowej przedmiotu z dnia podpisania kolejnej umowy.

W sytuacji, gdy obecny leasingobiorca zdecyduje się sprzedać prawa do leasingowanego przedmiotu i nastąpi cesja, opłata stanowiąca koszt wykupu umowy wynosi tyle samo, ile koszt uzyskania przychodu nowego użytkującego przedmiot (oczywiście pod warunkiem, że zostanie on wykorzystany w działalności gospodarczej) i będzie ją można zaliczyć do kosztów na warunkach ogólnych.

Artykuł został przygotowany przez partnera sieci GO-leasing Odział Warszawa.